s.

chase, hunting;
hunting or fishing implements;

fig.

trap, trick.

s.

Որս. որսալն. եւ Գործի որսալոյ. որպէս յն. θήρατρον, -ρα instrumentum venatorium.

Լինին քեզ կարթք՝ պատրաստելով ի մահ, եւ որսանք բազմապատիկ ի կորուստ. (Վրք. հց. ՟Զ. ձ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif որսանք
accusatif որսանս
génitif որսանաց
locatif որսանս
datif որսանաց
ablatif որսանաց
instrumental որսանաւք