adj.

ՈՐՔԱՆ Ո՛ՐՔԱՆԻՔ. ὄσος quantus, quot quot, quot? Ո՞րչափ, քանի՞. ո՞ր եւ քանի՞, կամ որո՛վ քանակաւ. ո՛րչակ.

Որքան (կամ որքանք) ստորոգեցելոցն տարբերութիւնքն են, այսքան եւ ենթակային եղիցի։ Ոչ որքանք ել կամ ոչ գոլ. (Արիստ. ստորոգ. եւ Արիստ. պերիարմ.։)

Ցո՛րքան ժամանակս. (Հռ. ՟Ժ՟Ա. 13։ Գղ. -1։)

Զկորստեանն խորս չափելով՝ զորքանն երբէք ոչ գտի. (Նար. ՟Ի՟Զ. (այսինքն զո՛րքան գոլն, կամ զորքանութիւն)։)

Տե՛ս, ի ձեռն ո՛րքան իրաց հաւանեցուցանէ զնա. (Ոսկ. գծ.։)

Ո՛րքանիք իցեն ախտք յանձին, այնքան դեւք տիրեն նմա։ Ո՞րքանիք կամեցան չարիս առնել նահապետացն սրբոց. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Ընդդէմ ո՛րքանեաց անուանց լրբին։ Յո՛րքանեաց չարաչար հայհոյութեանց պտոյտս ընկղմիս։ Ո՞րքանեօք երկայնմտութեամբք համբերեսցես այսքանեաց պարտուց. (Առ որս. ՟Զ։ Յհ. իմ. երեւ.։ Նար. ՟Ժ՟Զ։)

Ո՛րքան է զօրութիւն քո, արա՛. (կամ ո՛րչափ ի կարի քում իցէ, գործեսջի՛ր) (Ժղ. ՟Թ. 10։)

adv.

ՈՐՔԱՆ. մ. ὄσον quantum, quatenus. Ո՞րչափ. քանի՞. քանի՞ցս անգամ. ո՞րպէս.

Շնչէ՝ ո՛ւր կամի, յո՛րժամ, եւ ո՛րքան. (Ածաբ. պենտեկ.։ եւ Շար.։)

Ահա (տե՛ս), ո՛րքան հոգին սուրբ յամենայն աստուածեղէն գիրս ճանաչի. (Աթ. ՟Ժ՟Բ։)

Ո՞րքան ներես, ո՞րպէս լռեսցես։ Ո՛վ ո՞րքան մեծ է ի քեզդ աւարտեալ խորհուրդ՝ սրբուհի. (Նար. ՟Ժ՟Զ. եւ Նար. կուս.։)

Հաճեցաւ կեցուցանել զմարդիկ, զո՛րքան յանցաւորս եւ օտարացեալս. (Իգն.։)

Կամ Ցորչափ ժամանակս. եւ Որովհետեւ. ըստ որում. քանի որ.

Ո՛րքան էր արեգակն, էր ընդ նմա լոյսն, եւ է ծնունդ նորա. (Լծ. ածաբ.։)

Նաեւ քան զդիւահարսն եւս ատելիք տեսողացն (են բարկացողք), որքան մինն կամօք մոլեգնի ի չարն, իսկ միւսն ի դիւին լրբութենէ. (Սարգ. յկ. ՟Դ։)

Որքան ոք զհուր ախտիցն բորբոքեալ ունի ի սրտի, հայհոյէ նա զաստուած. (Բրսղ. մրկ.։)

Որքան յօժարութեան այրւոյն այնորիկ էր, վախճանեցան մանկունքն. բայց որքան աստուծոյ մարդասիրութեանն, կենդանիք էին. (Ճ. ՟Ժ.։)

cf. ՑՈՐՔԱՆ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Որքանիցս անգամ

Որքանութիւն, ութեան

Ցորքան

Voir tout