adj.

single-hearted, upright, straight forward.

adj.

Ուղիղ սրտիւ. ողջամիտ.

Ոչ ոք յուղղասիրտ հաւատացելոց։ Այնոցիկ առնէ բարիս, եւ ուղղասրտից ի հաւատս. (Կիւրղ. եբր.։ Վրդն. սղ.։)