va.

to habituate, to accustom.

ն.

Տարրացուցանել. ստանալ. առնել ինքեան որպէս բնաւորական.

Ընդերկարութեամբ ժամանակի ունակացուցեալ անփոփոխ կամօք զառաքինութիւնն. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ։)

Զասացեալսն յինքն ունակացուսցէ. (Երզն. քեր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ունակացուցանեմ
դու ունակացուցանես
նա ունակացուցանէ
մեք ունակացուցանեմք
դուք ունակացուցանէք
նոքա ունակացուցանեն
Imparfait
ես ունակացուցանեի
դու ունակացուցանեիր
նա ունակացուցանէր
մեք ունակացուցանեաք
դուք ունակացուցանեիք
նոքա ունակացուցանեին
Aoriste
ես ունակացուցի
դու ունակացուցեր
նա ունակացոյց
մեք ունակացուցաք
դուք ունակացուցէք
նոքա ունակացուցին
Subjonctif
Présent
ես ունակացուցանիցեմ
դու ունակացուցանիցես
նա ունակացուցանիցէ
մեք ունակացուցանիցեմք
դուք ունակացուցանիցէք
նոքա ունակացուցանիցեն
Aoriste
ես ունակացուցից
դու ունակացուսցես
նա ունակացուսցէ
մեք ունակացուսցուք
դուք ունակացուսցջիք
նոքա ունակացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ունակացուցաներ
դուք մի՛ ունակացուցանէք
Impératif
դու ունակացո՛
դուք ունակացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ունակացուցանիջիր
դուք ունակացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ունակացուսջի՛ր
դուք ունակացուսջի՛ք