adj.

ματαιολόγος, κενολογῶν vaniloquus, inaniloquus, inanis. Ընդունայն խօսօղ, եւ խօսեցեալ. փճախօս, փուճ.

Ունայնաբան շաղակրատ. (Նար. ՟Ծ՟Զ։)

Թողեալ զունայնաբան առասպելս ճարտարութեան նորա. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ընդունայնաբան, ից

Ընդունայնաբանութիւն, ութեան

Voir tout