s.

possession, dominion.

s.

κατάσχεσις posessio. Ունելն. ստացումն. տիրապետելն. տէրութիւն.

Զժառանգութեան բաժանումն, եւ ունելութիւն. (Դիոն. եկեղ.։)

Յամի ունելութեան տաճկաց զհայկական աշխարհս. (Արծր. ՟Դ. 11։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ունելութիւն ունելութիւնք
accusatif ունելութիւն ունելութիւնս
génitif ունելութեան ունելութեանց
locatif ունելութեան ունելութիւնս
datif ունելութեան ունելութեանց
ablatif ունելութենէ ունելութեանց
instrumental ունելութեամբ ունելութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ընդունելութիւն, ութեան

Voir tout