bot. s.

white poplar.

s.

Անուն անպտուղ ծառոյ ի պէտս փայտի շինուածոց. թերեւս որպէս ազգ կաղամախի, որ ըստ իտալ. օ՛փփիօ. oppio.

Առ յոյժ ուղղաձիգ բարձրութեանցն եւ ողորկատարր բնութեանն եւ առոյգութեանն՝ դիւրայարմարք մատուցանելոյ ի պէտս շինողացն փութոյ էին տունկք ոփեացն եւ կաղամախեացն. (Պիտ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամփոփիմ, եցայ

Դոփիւն

Թեոփիղոս

Թէոփիլէ, լեայ՝ լէի

Խորոփիք

Կոփիչ

Կոփիւն

Ոփիտէս

Սոփիա, այ

Տոփիչ

Տոփիւն

Տրոփիւն

Voir tout