adj.

metrical.

adj.

μετρικός dimensivus. Ուր իցէ չափ կամ չափումն.

Ուսումն՝ չափական երկայնութեան եւ տափարակի եւ խորութեան. (Պղատ. օրին. ՟Է։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Եռանկիւնաչափական

Երկրաչափական

Խոնաւաչափական

Ծանրաչափական

Յստակաչափական

Տրամաչափական

Voir tout