s.

not confessing or professing.

s.

Չդաւտնելն. ոչ կամիլն խոստովան լինել.

Ոչ զմարդն լոկ ասել առանց աստուածութեանն օգուտ է, եւ ոչ զմարդկութիւնն ընդ աստուածութեանն չխոստովանութիւն՝ փրկութիւն է. (Կոչ. ՟Ժ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif չխոստովանութիւն չխոստովանութիւնք
accusatif չխոստովանութիւն չխոստովանութիւնս
génitif չխոստովանութեան չխոստովանութեանց
locatif չխոստովանութեան չխոստովանութիւնս
datif չխոստովանութեան չխոստովանութեանց
ablatif չխոստովանութենէ չխոստովանութեանց
instrumental չխոստովանութեամբ չխոստովանութեամբք