cf. ԱՆՈԽԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ. ἁνεξικακία.

Զի սահմանս եւ կանոնս չոխակալութեան նոցա հաստատեսցէ։ Չոխակալութիւն նոցա առաւել էր. (Ոսկ. մ. ՟Գ. 28։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif չոխակալութիւն չոխակալութիւնք
accusatif չոխակալութիւն չոխակալութիւնս
génitif չոխակալութեան չոխակալութեանց
locatif չոխակալութեան չոխակալութիւնս
datif չոխակալութեան չոխակալութեանց
ablatif չոխակալութենէ չոխակալութեանց
instrumental չոխակալութեամբ չոխակալութեամբք