s.

nourishment composed of dried fruits, legumes or herbs, xerophagy;
vegetarianism;
rigorous abstinence.

s.

ξηροφαγία siccis vesci, tenuis victus. որ եւ ՉՈՐԱՃԱՇԱԿՈՒԹԻՒՆ. Չորակերն լինել. խիստ պահեցողութիւն. չոր պաք.

Նահանջեա՛ զսրտմտօղ բարսդ չորակերութեամբ. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif չորակերութիւն չորակերութիւնք
accusatif չորակերութիւն չորակերութիւնս
génitif չորակերութեան չորակերութեանց
locatif չորակերութեան չորակերութիւնս
datif չորակերութեան չորակերութեանց
ablatif չորակերութենէ չորակերութեանց
instrumental չորակերութեամբ չորակերութեամբք