ՊԱՀՊԱՆԵՄ ՊԱՀՊԱՆԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. φυλάττω custodio, servo եւ այլն. Պահել որպէս պահպան. վերակացու՝ պաշտպան՝ հովանի լինել. պատսպարել.

Պահպանեա՛ զմեզ Քրիստոս Աստուած մեր։ Օրհնեսցի եւ պահպանեսցի, եւ այլն։ Պահպանեա՛ զժողովուրդս քո Քրիստոս. (Ժմ.։ Նար.։ եւ Շար. ստէպ։)

զի պահպանիցիմք հրեշտակաւ Աստուծոյ ի նետից սատանայի։ (Խոսր.։)

Ի հրեշտակէ պահպանողէ իւրմէ պատկառի. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Կա՛մ է տէրունեան բանին՝ զառաքինին միշտ յաւէտ պահպանեցուցանել։ Որ զարգելեալսն ի նմին (այսինքն ի հնոցին Բաբելոնի) պահպանեցուցեր։ Զօրութեամբ եւ շնորհօք զքեզ պահպանեցուցեալ. (Փիլ. լին. ՟Դ. 149։ Շար.։ Կիւրղ. թղթ. առ կոստանդ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես պահպանեցուցանեմ
դու պահպանեցուցանես
նա պահպանեցուցանէ
մեք պահպանեցուցանեմք
դուք պահպանեցուցանէք
նոքա պահպանեցուցանեն
Imparfait
ես պահպանեցուցանեի
դու պահպանեցուցանեիր
նա պահպանեցուցանէր
մեք պահպանեցուցանեաք
դուք պահպանեցուցանեիք
նոքա պահպանեցուցանեին
Aoriste
ես պահպանեցուցի
դու պահպանեցուցեր
նա պահպանեցոյց
մեք պահպանեցուցաք
դուք պահպանեցուցէք
նոքա պահպանեցուցին
Subjonctif
Présent
ես պահպանեցուցանիցեմ
դու պահպանեցուցանիցես
նա պահպանեցուցանիցէ
մեք պահպանեցուցանիցեմք
դուք պահպանեցուցանիցէք
նոքա պահպանեցուցանիցեն
Aoriste
ես պահպանեցուցից
դու պահպանեցուսցես
նա պահպանեցուսցէ
մեք պահպանեցուսցուք
դուք պահպանեցուսցջիք
նոքա պահպանեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ պահպանեցուցաներ
դուք մի՛ պահպանեցուցանէք
Impératif
դու պահպանեցո՛
դուք պահպանեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու պահպանեցուցանիջիր
դուք պահպանեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու պահպանեցուսջի՛ր
դուք պահպանեցուսջի՛ք