va.

to burst, to cause to break, to shiver, to cleave, to break or burst open.

ն.

ῤήττω, διαρήσσω rumpo, disrumpo. որ եւ ՊԱՅԹԵՄ. ՊԱՅԹԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. Պատառել պարպատմամբ. Ճայթեցուցանել. հերձուլ շառաչմամբ. երգիծուցանել. ճաթեցնել, ճղքել. փաթլաթմագ.

Պայթուսցէ զնոսա անշշունչս ուռուցեալս. (Իմաստ. ՟Դ. 19։)

Պայթուցանէ գինին զտիկսն. (Մրկ. ՟Բ. 22։ Ղկ. ՟Ե. 37։)

Ո՞ ուսոյց քեզ՝ զամենայն օր պայթուցանել զորովայն՝ մսեաց եւ գինեաց զանազանութեամբք. (Սարկ. հանգ.։)

(Որթն խարտեալ) գոչեաց յորովայնի այնոցիկ՝ ոյք սիրեցինն զնա, եւ մեծաւ նախանձու զերկրպագունս հեղձ պայթոյց. (Եփր. ել.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես պայթուցանեմ
դու պայթուցանես
նա պայթուցանէ
մեք պայթուցանեմք
դուք պայթուցանէք
նոքա պայթուցանեն
Imparfait
ես պայթուցանեի
դու պայթուցանեիր
նա պայթուցանէր
մեք պայթուցանեաք
դուք պայթուցանեիք
նոքա պայթուցանեին
Aoriste
ես պայթուցի
դու պայթուցեր
նա պայթոյց
մեք պայթուցաք
դուք պայթուցէք
նոքա պայթուցին
Subjonctif
Présent
ես պայթուցանիցեմ
դու պայթուցանիցես
նա պայթուցանիցէ
մեք պայթուցանիցեմք
դուք պայթուցանիցէք
նոքա պայթուցանիցեն
Aoriste
ես պայթուցից
դու պայթուսցես
նա պայթուսցէ
մեք պայթուսցուք
դուք պայթուսցջիք
նոքա պայթուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ պայթուցաներ
դուք մի՛ պայթուցանէք
Impératif
դու պայթո՛
դուք պայթուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու պայթուցանիջիր
դուք պայթուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու պայթուսջի՛ր
դուք պայթուսջի՛ք