adj.

speaking brilliantly or eloquently.

adj.

κομψός, κομψευόμενος elegans, lepidus, garrulus. Պերճաբան. պաճուճաբան. ճառատօղ.

Որք առ խաբէութիւն պատրանաց լսելեաց գեղեցիկ արուեստակեալ ստեղծուածս ի միասին անկեալ թուեցան առ անուանցն իրս պայծառաբանք երեւեալ. (Փիլ. ՟ժ. բան.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պայծառաբանեմ, եցի

Պայծառաբանութիւն, ութեան

Voir tout