vn.

to be adorned with fine fruits.

ձ.

ՊԱՅԾԱՌԱԲԵՐԻԼ. Պայծառ բերիւք պտղաբեր գտանիլ.

Առաքինութեան պայծառաբերին պտղով. (Թէոդոր. կուս.։)