adj.

clear, limpid, pure;
clear, serene, clean;
gay;
splendid, sparkling, brilliant, luminous, shining;
bright, polished, clean;
distinct, evident, plain;
illustrious, glorious, farfamed, renowned, celebrated;
ի հանդերձս —ս, arrayed in gorgeous apparel.

adj.

λαμπρός splendidus, candidus, clarus, illustris, lucidus φαιδρός nitidus, luculentus, praeclarus. Լուսափայլ. սպիտակ յոյժ. ջինջ. եւ Շքեղ. փառացի. երեւելի. չքնաղ, եւ այլն.

Որ ունիցի զհանդերձսն պայծառս. (Յակ. ՟Բ. 2։)

Զգեցեալ էին ի տաճարին կտաւս մաքուրս եւ պայծառս։ Աստղ պայծառ առաւօտին. (Յայտն. ՟Ժ՟Ե. 6։ ՟Ի՟Բ. 16։)

Զուարթագոյն եւ պայծառք երեւէին. (Եղիշ. ՟Է։)

Որպէս հրամայեաց պայծառն ի թագաւորս մեծն Կոստանդիանոս. (Մխ. դտ. յօրէնս թգ.։)

Արեւ, եւ լուսին պայծառ բազմեալ ի քաղաքն Հռոմ (Պետրոս եւ Պօղոս). լոյս յարեւմտից ծագեն ազգաց եւ ազանց յերկրի. (Շ. տաղ.։)

Կայր եղբայրն այն ի գունդս մարտիրոսաց կարգեալ, եւ պսակ պայծառ կայր ի գլուխ նորա. (Վրք. հց. ՟Գ։)

Պայծառ է ինձ այսօր եկեղեցւոյս տեսարան։ Պայծառ է մեզ բանս, եւ շնորհօք լցեալ. վասն զի պայծառ է եւ սուրբ հարանցս հաւաքումն. (Ոսկ. համբ.։ Կիւրղ. ի կոյսն.։)

Պայծառ զքաղաքն յօրինեն ամենայն պատրաստութեամբ. (Իգն.։)

Յանձինս պանծային ... վասն պայծառ վարուցն. (Երզն. մտթ.։)

ՊԱՅԾԱՌ. որպէս Յայտնի.

Պայծառ են եւ այսք. (Իսիւք.։)

Ստօքն ճշմարիտն պայծառ լիցի. (Մխ. երեմ.։)

ՊԱՅԾԱՌ ԶԱՆԱԶԱՆԵԱԼ. ποικίλος varius, variegatus. Պէսպէս, գունագոյն։ (Նիւս. կազմ. ստէպ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամենապայծառ

Բազմապայծառ

Գեղապայծառ

Գերապայծառ

Լուսապայծառ

Համապայծառ

Հրաշապայծառ

Մեծապայծառ

Մշտապայծառ

Պայծառաբան, ից

Պայծառաբանեմ, եցի

Պայծառաբանութիւն, ութեան

Պայծառաբերիմ

Պայծառագեղ

Պայծառագոյն

Պայծառագունութիւն, ութեան

Պայծառազարդ

Պայծառազարդեմ, եցի

Պայծառազարդութիւն, ութեան

Պայծառազգեաց, գեցից

Voir tout