s.

cheese-monger.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պանրավաճառ պանրավաճառք
accusatif պանրավաճառ պանրավաճառս
génitif պանրավաճառի պանրավաճառաց
locatif պանրավաճառի պանրավաճառս
datif պանրավաճառի պանրավաճառաց
ablatif պանրավաճառէ պանրավաճառաց
instrumental պանրավաճառաւ պանրավաճառաւք