s.

round loaf, bread;
honeycomb;

bot.

hen-bane.

s.

ἅρτος panis. (լծ. ընդ պան) Հաց բոլորշի, բլիթ. նկան. սօմուն, էքմէք.

Պանս բաղարջս ի նաշհւոյ զանդեալ իւղով։ Պան մի բաղարջ, եւ պան մի յիւղոյ անտի։ Զպանսն՝ որ ի խանի կատարմանն իցեն. (Ղեւտ. ՟Բ. 4։ ՟Է. 12։ ՟Ը. 26. եւ 31։ տե՛ս եւ ՟Ի՟Գ. 14. 17. 20։ Ել. ՟Ի՟Թ. 32. 2։ Թուոց. ՟Զ. 15. 19։)

Պանն ի՞նչ է. բոլոր բաղարջ. (Վանակ. հց.։)

Զնաշիհն եւ զորս ի թոնրէն պանս՝ զոհ կոչեաց. (Մեկն. ղեւտ.։)

ՊԱՆ. նմանութեամբ, Մաղ խորսխի մեղուաց, եւ նմանիք. բճիճ.

Մեղու յարմարէ զպանս խորսխացն. (Լմբ. առակ.։)

Սուգն գտանի ի մէջ ուրախութեանն, որպէս մեղր ի բճիճս պանիցն. (Կլիմաք.։)

Անուն բուսոյ. պան օթու.

Զկարասն ... են՝ որ մազտաքոյն ցախովն ձիւթեն, կամ պանին ցախովն ... կամ այլ անուշահամ ծառանց. (Վստկ.։)

Ի յանգս բառից է նոյն ընդ Պահապան կամ պետ, յար եւ նման պ. պան. զոր օրինակ՝ տէրպան, դռնապան. պաղպան, այգեպան, եւ այլն։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազգապանծ

Ախոռապան, աց

Ախտասպան, ից, աց

Աղօրէպան

Ամպանամ, ացայ

Այպանալից

Այպանեմ, եցի

Այպանութիւն, ութեան

Այպանուլ

Այպանումն, ման

Այրասպան

Անձնապանծ

Անձնասպան, աց

Անձնասպանութիւն, ութեան

Անպահապան

Անպահպանաբար

Անպահպանապէս

Անպահպանութիւն, ութեան

Անպարապանամ, ացայ

Ասպանդակ

Voir tout