s.

protection.

cf. ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԻՒՆ. ըստ ՟Ա. նշանակութեան.

Նա է յոյս նորա, պաշտպանումն զօրութեան նորա, եւ հաստումն ուժոյ. (Սիր. ՟Լ՟Ա. 19։ 11)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պաշտպանումն պաշտպանմունք
accusatif պաշտպանումն պաշտպանմունս
génitif պաշտպանման պաշտպանմանց
locatif պաշտպանման պաշտպանմունս
datif պաշտպանման պաշտպանմանց
ablatif պաշտպանմանէ պաշտպանմանց
instrumental պաշտպանմամբ պաշտպանմամբք