va.

to disunite, to divide, to disperse, to put at variance, to sow discord, to make a breach between.

cf. ՊԱՌԱԿՏԵՄ.

Ընդունայն խաբէութեամբ, որ պառակտեցուցանէ զհաւատս. (Ոսկ. կող. ՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես պառակտեցուցանեմ
դու պառակտեցուցանես
նա պառակտեցուցանէ
մեք պառակտեցուցանեմք
դուք պառակտեցուցանէք
նոքա պառակտեցուցանեն
Imparfait
ես պառակտեցուցանեի
դու պառակտեցուցանեիր
նա պառակտեցուցանէր
մեք պառակտեցուցանեաք
դուք պառակտեցուցանեիք
նոքա պառակտեցուցանեին
Aoriste
ես պառակտեցուցի
դու պառակտեցուցեր
նա պառակտեցոյց
մեք պառակտեցուցաք
դուք պառակտեցուցէք
նոքա պառակտեցուցին
Subjonctif
Présent
ես պառակտեցուցանիցեմ
դու պառակտեցուցանիցես
նա պառակտեցուցանիցէ
մեք պառակտեցուցանիցեմք
դուք պառակտեցուցանիցէք
նոքա պառակտեցուցանիցեն
Aoriste
ես պառակտեցուցից
դու պառակտեցուսցես
նա պառակտեցուսցէ
մեք պառակտեցուսցուք
դուք պառակտեցուսցջիք
նոքա պառակտեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ պառակտեցուցաներ
դուք մի՛ պառակտեցուցանէք
Impératif
դու պառակտեցո՛
դուք պառակտեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու պառակտեցուցանիջիր
դուք պառակտեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու պառակտեցուսջի՛ր
դուք պառակտեցուսջի՛ք