s.

tendril;

bot.

convolvulus;
bindweed.

s.

(ի պատ. եւ եղիճ, կամ յն. է՛լիքս ) . σμίλαξ hedera. Բոյս պատատուկ. որ եւ ԲԱ ՂԵՂՆ. սարմաշըգ.

Դժնիկն եւ տատասկն եւ եղիճն եւ պատաղիճն. (Ագաթ.։)

Պատաղիճ (կամ բաղեղն) վնասակար. (Նեղոս.։)

ՊԱՏԱՂԻՃ. ἔλιξ clavicula, involucrum. Խիղբ որթոյ՝ որ պատի զխեչակաւ. շիֆ, ֆիլիս.

(Յորթ այգւոյն են) ողկոյզ, գնդակ, պատաղիճ. (Վեցօր. ՟Բ։)