s.

altar.

s.

Սեղան. զոհարան.

Քաւեսցէ ի վերայ պատարագարանին յանդիման տեառն. (Ոսկ. ծն.։ եւս եւ Նար. խչ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատարագարան պատարագարանք
accusatif պատարագարան պատարագարանս
génitif պատարագարանի պատարագարանաց
locatif պատարագարանի պատարագարանս
datif պատարագարանի պատարագարանաց
ablatif պատարագարանէ պատարագարանաց
instrumental պատարագարանաւ պատարագարանաւք