s.

fulness, abundance, plenty, overflow;
cf. Ծայրալիր.

s.

Լրումն. զեղումն. բովանդակումն.

Կարգադըրեալ եւ եդեալ ծայրալիր պատարմամբ՝ զսկիզբն, զմիջոցն, եւ զկատարումն. (Եղիշ. ՟Ա։)

Զամենայն հին գիրս եւ զնոր թարգմանեաց (այսինքն մեկնեաց) լիապէս պատարմամբ. (Ճ. ՟Բ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատարումն պատարմունք
accusatif պատարումն պատարմունս
génitif պատարման պատարմանց
locatif պատարման պատարմունս
datif պատարման պատարմանց
ablatif պատարմանէ պատարմանց
instrumental պատարմամբ պատարմամբք