s.

penality.

s.

Իբր Պատժապարտութիւն. արժանաւորն գոլ պատժոյ.

Իմովս պատժականութեան գոչմամբ հեծութեանս եւ ա՜յլ կրկնեցից. (Նար. ՟Ի։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատժականութիւն պատժականութիւնք
accusatif պատժականութիւն պատժականութիւնս
génitif պատժականութեան պատժականութեանց
locatif պատժականութեան պատժականութիւնս
datif պատժականութեան պատժականութեանց
ablatif պատժականութենէ պատժականութեանց
instrumental պատժականութեամբ պատժականութեամբք