va.

to declare guilty;
to condemn, to punish.

ն.

Դատապարտել. պատուհասել որպէս պատժապարտ.

Պատժապարտէ զանդրանիկն եւ զառաջնորդըն դիւաց։ Եկն ի պատժապարտել զլեգէոն բանակս դիւացն. (Զքր. կթ.։)

Մի՜ վասն անօրէնութեան նոցա պատժապարտեսցես զնոսա. (Մամիկ.։)

Տես, Սիմոն մոգն զիա՜րդ պատժապարտեցաւ. (Արծր. ՟Գ. 6։)