s.

redoubling.

s.

Կրկնութիւն. յաւելուած. վերագրութիւն.

Շարագրի միակն պատկութեամբ, եւ անշարագրելի է ինքնութեամբ. (Ոսկիփոր.։ 17)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատկութիւն պատկութիւնք
accusatif պատկութիւն պատկութիւնս
génitif պատկութեան պատկութեանց
locatif պատկութեան պատկութիւնս
datif պատկութեան պատկութեանց
ablatif պատկութենէ պատկութեանց
instrumental պատկութեամբ պատկութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բազմապատկութիւն, ութեան

Եռապատկութիւն, ութեան

Երկպատկութիւն, ութեան

Կրկնապատկութիւն, ութեան

Քառապատկութիւն, ութեան

Voir tout