ՊԱՏՇԱՃԵՄ ՊԱՏՇԱՃԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ἀρμόζω adapto συναρμόζω coapto. Պատշաճառնել. յարմարեցուցանել. յօրինել. յարդարել.

Զգալուստ որդւոյն իւրոյ յայնմ ժամանակի պատշաճեաց, յորում գիտէր՝ թէ օգուտ լինելոց է. (Եզնիկ.։)

Ի կոյսն պատշաճիցեմք զայն՝ թէ ի տանէ եւ յազգէ դաւթի։ Զամենայն ինչ նմա պատշաճէ. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 2։ եւ Ոսկ. եբր. ՟Գ։)

Ըստ փառաց նորա պատշաճէ զբանս իւր։ Ակնածութեա՞ն բանս պատշաճես, որ վասն տեսչութեան նորա ասացեալ՝ ի քակտումն պատուո՞յ նորա առնուս. (Իսիւք.։ Սեբեր. ՟Թ։)

Զերեքլուսեան սրբութեան զերգս՝ միոյ տէրութեան ի պաշտօն պատշաճեն. (Պիսիդ.։)

Եւ մեզ ամենեցուն պողոտայ եւ շաւիղս պատշաճեաց՝ թեւապարիլ ընդ առաջ նորա. (Զքր. կթ.։)

Ի սուրբ կոյսն մարիամ գոլով (այսինքն գալով) բանին՝ ընդ նմին ի ներքս եկն եւ հոգին, եւ բանն հոգւովն ստեղծ եւ պատշաճեցոյց ինքեան մարմին. (Աթ. ի հոգին սուրբ.։)

Ի մի վայր եկեալս ի հասարակութիւնն աղի եւ պատարագաց, որ զսէր յարմարեցուցանէ եւ պատշաճեցուցանէ հաստատագոյն. (Փիլ. ել. ՟Ա. 3։)

Զմերն լուսաւորիչ պահեալ՝պատշաճեցուցանէր իւրում ժամանակին. (Խոսր.։)

Յառաջիկայն պատճառս զբանսն պատշաճեցուցեալ։ Ոչ է պարտ զայս ամենայն ասացեալս պատշաճեցուցանել աստուծոյ. (Աթ. համբ.։)

Ըստ ժամանակին եւ ըստ կարողութեան լսողացն զբանն պատշաճեցուցին. (Վահր. հմբ.։)

Եթէ իցեն որբք, պատշաճեցուցանեն զնոսա ամուսնութեան այլք. (Մխ. դտ.։ 1)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես պատշաճեցուցանեմ
դու պատշաճեցուցանես
նա պատշաճեցուցանէ
մեք պատշաճեցուցանեմք
դուք պատշաճեցուցանէք
նոքա պատշաճեցուցանեն
Imparfait
ես պատշաճեցուցանեի
դու պատշաճեցուցանեիր
նա պատշաճեցուցանէր
մեք պատշաճեցուցանեաք
դուք պատշաճեցուցանեիք
նոքա պատշաճեցուցանեին
Aoriste
ես պատշաճեցուցի
դու պատշաճեցուցեր
նա պատշաճեցոյց
մեք պատշաճեցուցաք
դուք պատշաճեցուցէք
նոքա պատշաճեցուցին
Subjonctif
Présent
ես պատշաճեցուցանիցեմ
դու պատշաճեցուցանիցես
նա պատշաճեցուցանիցէ
մեք պատշաճեցուցանիցեմք
դուք պատշաճեցուցանիցէք
նոքա պատշաճեցուցանիցեն
Aoriste
ես պատշաճեցուցից
դու պատշաճեցուսցես
նա պատշաճեցուսցէ
մեք պատշաճեցուսցուք
դուք պատշաճեցուսցջիք
նոքա պատշաճեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ պատշաճեցուցաներ
դուք մի՛ պատշաճեցուցանէք
Impératif
դու պատշաճեցո՛
դուք պատշաճեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու պատշաճեցուցանիջիր
դուք պատշաճեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու պատշաճեցուսջի՛ր
դուք պատշաճեցուսջի՛ք