s.

grafting;
inoculation, vaccination;
conjunction.

s.

պատուաստելն, իլն. յարումն.

Առ պատուաստումն կտրեցելոյս՝ կցորդութիւն քո. (Նար. լ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատուաստումն պատուաստմունք
accusatif պատուաստումն պատուաստմունս
génitif պատուաստման պատուաստմանց
locatif պատուաստման պատուաստմունս
datif պատուաստման պատուաստմանց
ablatif պատուաստմանէ պատուաստմանց
instrumental պատուաստմամբ պատուաստմամբք