vn.

to scratch oneself, to stretch, to yawn on awaking.

ձ.

Որպէս Փարիլ.

այնուհետեւ պարապատեալ զիւրայնովքն՝ զմեզ արասցէ ... զգենուալ զանապականութիւն. (Պրպմ.։)

Կամ Ճապկատիլ, քոշկորտալ.

Սկսանի այնուհետեւ մերթ յորանջել՝ յողն երթալ, մերթ ձգտել՝ պարապատել. (Վեցօր. ՟Ե։ 1)