adj.

bringing presents.

adj.

Բերօղ յիւրմէ զպարգեւ՝ իբրեւ պարգեւատու.

Կոչեսցէ զպարգեւաբեր հոգին զմխիթարիչն ամենեցուն. (Պիտառ.։)

Կամ Որ առեալ բերէ առ այլս զպարգեւ մեծին.

Պարգեւաբերքն դառնալով ի պարգեւատուն՝ ասեն (զառողացն) նախ՝ եթէ երկիրպագին եւ գոհացան, եւ ապա զայլ եւս խնդիրսն ասեն. (Խոսր.։)

Եկն եհաս այրն շնորհընկալ եւ պարգեւաբեր. (Նար. խչ.։)