va.

to render glorious.

ն.

Տալ պարծիլ. պերճացուցանել. բերկրեցուցանել.

Պարծեցուցանես ի պայծառութիւն քումդ տեսակի զքեւ պանծացեալսն. (Նար. խչ.։ 2)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես պարծեցուցանեմ
դու պարծեցուցանես
նա պարծեցուցանէ
մեք պարծեցուցանեմք
դուք պարծեցուցանէք
նոքա պարծեցուցանեն
Imparfait
ես պարծեցուցանեի
դու պարծեցուցանեիր
նա պարծեցուցանէր
մեք պարծեցուցանեաք
դուք պարծեցուցանեիք
նոքա պարծեցուցանեին
Aoriste
ես պարծեցուցի
դու պարծեցուցեր
նա պարծեցոյց
մեք պարծեցուցաք
դուք պարծեցուցէք
նոքա պարծեցուցին
Subjonctif
Présent
ես պարծեցուցանիցեմ
դու պարծեցուցանիցես
նա պարծեցուցանիցէ
մեք պարծեցուցանիցեմք
դուք պարծեցուցանիցէք
նոքա պարծեցուցանիցեն
Aoriste
ես պարծեցուցից
դու պարծեցուսցես
նա պարծեցուսցէ
մեք պարծեցուսցուք
դուք պարծեցուսցջիք
նոքա պարծեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ պարծեցուցաներ
դուք մի՛ պարծեցուցանէք
Impératif
դու պարծեցո՛
դուք պարծեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու պարծեցուցանիջիր
դուք պարծեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու պարծեցուսջի՛ր
դուք պարծեցուսջի՛ք