cf. Պարտ.

cf. պարտ, ոյ. գ։

s.

Պարտք, տից. գ. Բառ անստոյգ. որպէս Պարհումն. կամ Յաղթութիւն, եւ յաղթական.

Զինուորութիւն (երբեմն տայ) զպարտիցն պարտութիւն վանման. (Պիտ.) (մի ձ. զմարտիցն)։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պարտքաշ

Voir tout