fig. s.

guard, shield.

adj.

Պարփակող. որ շուրջ փակէ. պաշտպան. հովանի.

Տէր օգնական է իմ եւ պարփակ, հանդերձ հրեշտակոքըք շրջաբանակ. (Գանձ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անպարփակ

Երկրապարփակ

Թեւապարփակ

Համապարփակ

Հրապարփակ

Պարփակարան

Պարփակեմ, եցի

Պարփակութիւն, ութեան

Պարփակումն, ման

Voir tout