s.

surrounding.

s.

Պարփակելն. պարագրութիւն.

Ծով՝ լայնանիստ եւ մեծատարած բոլորակութեամբն եւ պարփակութեամբն. (Խոսր.։)

Եւ Պատումն. պատատումն. պլլըւածք.

Խզեսցես զերիզապնդեայ մահազդեստս պարփակութիւն դժոխազնեայ կապանացս. (Նար. ՟Ծ՟Ը։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պարփակութիւն պարփակութիւնք
accusatif պարփակութիւն պարփակութիւնս
génitif պարփակութեան պարփակութեանց
locatif պարփակութեան պարփակութիւնս
datif պարփակութեան պարփակութեանց
ablatif պարփակութենէ պարփակութեանց
instrumental պարփակութեամբ պարփակութեամբք