adj.

tight;
— ձգել, to stretch tightly.

adj. adv.

Արմատ Պրկելոյ. որպէս Պրկեալ. ձիդ. ձգտեալ.

Գնդակ որթոյ ... ուղէշ պիրկ եւ անխզելի. (Տօնակ.։)

ՊԻՐԿ ՁԳԵԼ, συντείνω, ὐπερτείνω contendo, supra modum tendo. ձգել. ձգտել.

Յարաժամ ամենայնիւ պիրկ ձգեալ գործաւորութեամբ կենդանին՝ պախումն իմն եւ խզումն պրկեցելոցն առնէ մասանց. (Նիւս. կազմ. ՟Ծ՟Դ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ուժգնապիրկ

Voir tout