adj.

having a copper bolt.

adj.

Որոյ նիդք են պղնձի եւ զօրաւոր.

Քաղաքք մեծեմեծք՝ պարսպաւորք՝ պղնձանիդք. (՟Գ. Թագ. ՟Դ. 13. յն. նիդք պղնձիք։)

Եհաս յամուր պարիսպն դժոխոց, եւ յերկաթի պղնձանիգ դուռնն. (Եղիշ. թղմ.։)

Պղնձանիգ դրամբք աղխեալ. (Սանահն.։)