cf. Պղնձի.

adj.

ՊՂՆՁԵԱՆ ՊՂՆՁԵՂԷՆ. cf. պղնձի.

Զերեքաթզեան ճակատն՝ պղնձեան տախտակովն յօրինեալ. (Կաղանկտ.) յորմէ եւ Ուռպել.

Զճակատն՝ պղնձեան եւ տախտակամածի յօրինուածովն ամրացուցաներ ։

(Ի սպառազինութենէն) գրեթէ բովանդակ պղնձեղէնս զնա իմանալ թուէր։ Արծր. (՟Ա. 5։ 1)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պղնձեղէն պղնձեղէնք
accusatif պղնձեղէն պղնձեղէնս
génitif պղնձեղինի պղնձեղինաց
locatif պղնձեղինի պղնձեղէնս
datif պղնձեղինի պղնձեղինաց
ablatif պղնձեղինէ պղնձեղինաց
instrumental պղնձեղինաւ պղնձեղինաւք