adj.

flat-nosed or snub-nosed;
noseless.

adj.

σιμός simus. Որոյ հատեալ են պինչք, այսինքն, ունչք, կամ պակասին իւիք ի ծնէ. որպէս տափակաքիթն.

Արծռունկն կամ պնչատն գոլ՝ ըստ պատահման եւ ոչ ըստ ինքեան. (Պորփ.։)

Անանջատական, որպէս արծըռունկն, պնչատ. (Անյաղթ պորփ.։)

Զոր օրինակ նահատակս ոք ընտրիցէ՝ կողմնակէս, կամ պնչատս. (Ոսկ. գաղ. ՟Է։)

որպէս է առ մարդս տեսարանս տանող կաղաց, կուրից պնչատաց. (Հին քեր.։)

Խուլ կամ կոյր, պնչատ կամ շրթնատ. (Կանոն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պնչատեմ, եցի

Voir tout