s.

swan;
cf. Կարապ.

cf. փոր, եւ կարապ.

Զփասիան եւ զպոր եւ որ այլք այսպիսիք. (Խոր. ՟Բ. 78։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դատարկապորտ

Թանձրապորտ

Մշկապորտ

Պարապորդ, աց

Պորանի, նւոյ

Պորոմիմ, եցայ

Պորտ, ոյ

Պորտաբոյծ

Պորտալար

Պորտական

Պորտապարար

Պորտաւոր

Պորփիւր, րիւ

Պորփիւրականութիւն, ութեան

Պորփիւրոժէն

Voir tout