vn.

to be cross, illtempered, to make a wry face, to turn up one's nose, to be disdainful;
յունօք —, cf. Յօն.

ն.

Բարձրայօնութեամբ ունչս առնել. յընչաց քերել.

Ատեցեալ զայր իւր զարդատ՝ պչրանօք եւ պռսելով կայր. (Խոր. ՟Բ. 60։)

ՊՌՍՏԵԼ ԶՅՕՆՍ կամ ՅՈՒՆՕՔ. Կկզել զյօնս. կկզայօն լինել.

Խեթի հայելով, եւ զյօնսն պռստելով. (Վրդն. սղ.։)

Զյօնսն պռզտեալ կոկողաբանէր. (Արծր. ՟Գ. 5։)

Ոչ աղարտել զաշխատութիւնս մեր ... եւ յունօք պռստել. (Կիր. պտմ.։)

Պռըստել. (կըկղել. Հին բռ.։)