adj.

faithful or tender (bridegroom or bride).

adj.

Սիրող պսակին. հավատարիմն ամուսնոյ իւրոյ.

Ծաղիկք գարնանայինք ծաղկեցան, եւ նոքա ոչ յիշեցին զպսակասէր զամուսինս իւրեանց. (Եղիշ. ՟Ը։)