va. vn.

to fructify, to bear fruit, to bring forth, to produce;
to offer;
to render fertile;
to profit.

ձ.

Որպէս պտղաբեր լինել. տալ զպտուղ.

Զի բանաւոր երկիրս քո պտղաբերի ի փառս քո. (Ժմ. ձ։)

Պտղաբերի միայն բարի եւ արգաւանդ հողն. (Առ որս. ՟Ա։)

Անդաստան եւ այգի անսերմ եւ անգործ՝ չպտղաբերի. (Խոսր.։)

Ծաղկեմ եւ ոչ պտղաբերիմ։ Ելանես ի հօտէս իմմէ, որք ասրով եւ կաթամբ պտղաբերին. (Նար. ՟Հ՟Ա. եւ Նար. երգ.։)

Ի բարիս տնկեցաւ, եւ ի չարիս պտղաբերեցաւ. (Կոչ. ՟Բ։)

Որպէս զծօղ՝ զի ծօղէ յերկիր. որով պտղաբերեցան անդաստանաք մտաց ամենեցուն. (Պրոկղ. յոսկ.։)

Տունկ նախ բողբոջէ, ապա ծաղկէ, եւ ապա պտղաբերի. (Սկեւռ. ես.։)

հ.

ՊՏՂԱԲԵՐԻՄ. հ. որպէս Պտղաբերել.

Այլ եւ առաւել պտղաբերին զբերկրումն. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 21։)

Արմատասցի եւ պտղաբերեսցի պտուղ (իմա՛, զպտուղ) գեղեցիկ. (Տէր Իսրայէլ. նոյ. ՟Ժ՟Զ.։)