s.

fructification;
fertility;
offering, oblation.

s.

καρποφορία fructuum productio, foecunditas եւ oblatio. Պտղաբերն գոլ. պտղաբերելն. արգասուորութիւն.

Պտղաբերութիւն կոչի արածանի (եփրատ գետի). (Փիլ. այլաբ.։)

Եփրաթայ, որ թարգմանի պտղաբերութիւն. քանզի ի նմա տուաւ մեզ պտուղն կենաց. (Զքր. կթ.։)

Լիութիւն եւ պտղաբերութիւն եւ բժշկութիւն աղօթիւք նորա շնորհեցաւ յաստուծոյ. (Ագաթ.։)

Զառ ի նմանէ ծնունդն խուզել (կամեցեալ), պարտ է ի մտաց պտղաբերութենէ խնդրել. (Կիւրղ. գանձ.։)

Եհաս ի պտղաբերութիւն բարեաց. (Իսիւք.։)

Ոչ նախ զիմս բանաւոր երկիր ի պտղաբերութիւն հասուցի. (Շ. ատեն.։)

ՊՏՂԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆ, որպէս ընծայաբերութիւն.

Երթային ի տօնն յօժարութեամբ սրտիւ մատուցանել ըստ կարի պտղաբերութիւն. (Ճ. ՟Գ.։)

Յորս ոչ հաճի աստուած յայնպիսի պտղաբերութիւնս աղօթից. (Խոսր.։)

Ընկալ զբանս զայս՝ ոչ սկիզբն, այլ լրումն մերոյ պտղաբերութեան. (Ածաբ. պասեք. ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պտղաբերութիւն պտղաբերութիւնք
accusatif պտղաբերութիւն պտղաբերութիւնս
génitif պտղաբերութեան պտղաբերութեանց
locatif պտղաբերութեան պտղաբերութիւնս
datif պտղաբերութեան պտղաբերութեանց
ablatif պտղաբերութենէ պտղաբերութեանց
instrumental պտղաբերութեամբ պտղաբերութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անպտղաբերութիւն, ութեան

Voir tout