s.

loss of fruits.

s.

Կորուստ պտղոց.

Բազում եւս ցասմունք, ի հիւթոցս, եւ պտղակորուսութիւնք, եւ մահք տարաժամք. (Մանդ. ՟Ի՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պտղակորուսութիւն պտղակորուսութիւնք
accusatif պտղակորուսութիւն պտղակորուսութիւնս
génitif պտղակորուսութեան պտղակորուսութեանց
locatif պտղակորուսութեան պտղակորուսութիւնս
datif պտղակորուսութեան պտղակորուսութեանց
ablatif պտղակորուսութենէ պտղակորուսութեանց
instrumental պտղակորուսութեամբ պտղակորուսութեամբք