adj.

Պտղաւէտ. քաջապտուղ. առատ պտղով, բարեբեր.

Երկու են ծառոց առաքինութիւնք, քաջուղէշ գոլ, եւ պտղեղ. (Փիլ. լին. ՟Ա. 9։)

Զքաջուղէշ եւ զպաղեղ զյովաբայն անդաստան. (Պիտ.։)

Ծառք պտղեղք. (Գէ. ես.։)

Զաստուածաբարձ տունկս զայս եւ զպտղեղ. (Վրդն. սղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պտղեղութիւն, ութեան

Voir tout