adj.

crushed, shattered, broken;
weak, fragile;

s.

click & spring work (in watches).

adj.

ՋԱԽՋԱԽ կամ ՋԱՂՋԱԽ. Որպէս ջախջախեալ. ջախեալ. մանրեալ. խորտակեալ. τεθλασμένος, συντριβόμενος, συντριβής contusus, contritus, fractus. կոտրտած.

Յուսացեալ ես ի ցուպն եղեգնեայ ի ջախջախ (կամ ջաղջախ) եգիպտացին. (Ես. ՟Լ՟Զ. 6։)

Անօթ մի ջաղջախ անպիտան անկեալ դնիցի. (Թղթ. բարուք.։)

Մի կողմ թագաւորութեանն հզօր կայցէ, եւ ի նմանէ եղիցի ջախջախն (յն. ջախջախեալն). (Դան. ՟Բ. 42։)

Նմանութեամբ կցկտուր. փուտ. անպիտան. ստայօդ. սեթեւեթեալ. կոտրտուած ծռմռկած. որ եւ ՋԱԽՋԱԽՈՒՆ ասի.

Ի բազում եւ ի ջաղջախ խօսից անտի եբրայեցւոց. (Եփր. տիտ.։)

Խելայեղ եւ ջախջախ մտածութեամբ։ սու՛տ համարեսջիր լինել զքոյինդ ջախջախ եւ սխտլականդ խորհրդոյ իմաստ. (Յհ. իմ. երեւ.։)

Զլոյծ եւ զջախջախ եւ զշեղտամեղտ անգանելիս եւ զգնացս չընդունիմք. (Կանոն.։)

Զխարդաւանս ջախջախս նմա հնարէ մատուցանել. (Յհ. կթ.։)

s.

ՋԱԽՋԱԽՔ գ. cf. ջախջախանք.

Ջոլիրս ջախջախս ջարդոցաց ի վերայ զօրու նորա ածէր. (Յհ. կթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անջախջախ

Ջախջախանք, նաց

Ջախջախեմ, եցի

Ջախջախիւն

Ջախջախումն, ման

Ջախջախուն

Voir tout