s.

classification, order, arrangement.

s.

Ջոկ ըստ դասուց եւ կարգաց.

Ջրակոյտ առլուղակաց ջոկադասակարգութիւն. (Թէոդոր. կուս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ջոկադասակարգութիւն ջոկադասակարգութիւնք
accusatif ջոկադասակարգութիւն ջոկադասակարգութիւնս
génitif ջոկադասակարգութեան ջոկադասակարգութեանց
locatif ջոկադասակարգութեան ջոկադասակարգութիւնս
datif ջոկադասակարգութեան ջոկադասակարգութեանց
ablatif ջոկադասակարգութենէ ջոկադասակարգութեանց
instrumental ջոկադասակարգութեամբ ջոկադասակարգութեամբք