adj.

drawing water;
water-carrying.

s.

ՋՐՈՒՈՐ որ եւ ՋՐԱՒՈՐ. Ջրհան. հանօղ եւ բերօղ զջուր. ջուր քաշօղ.

Նստոյց զուղտսն արտաքոյ քաղաքին առ ջրհօրոյ ջրոցն ՝ ընդ երեկս, յորժամ ջրուորն ելանէր. (Ծն. ՟Ի՟Դ. 11.) յն. αἰ ὐδρευόμεναι ջուր հանօղ (աղջկունք)։