s.

chink, crack, crevice;
broken wave.

s.

Բառ անյայտ. թերեւս որպէս յն. ռիղի, ռաղաս. այսինքն Պատառուած. հերձիք.

Յռեկացն մանրամասնից ... ճահեցուցանէ հանդէպ ճակատուն. (Մագ. ՟Ի՟Ը։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ոռեկան

Վառեկ

Վառեկիկ

Փեռեկեմ, եցի

Փեռեկիմ

Փեռեկուած

Փեռեկումն, ման

Փեռեկտիմ

Voir tout