vn.

to be in, or to wear mourning, to mourn;
to afflict oneself, to be sorrowful, to regret, to be moved, to bewail, to lament, to deplore.

ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ πενθέω lugeo. Սուգ առնուլ՝ ունել. կոծիլ. ողբալ. աշխատել. պ. սիւկիտէն, սուկիտէն. թ.

Ոգի նորա սգացաւ զինքն. (Յոբ. ՟Ժ՟Դ. 22։)

Ուստի երկնայինքն սգացան. (Համամ առակ.։)

Սգային զաղքատութիւնն յովբայ. (Իսիւք.։)

Ապաշաւանօք զսխալանսն սգալ հանապազ. (Յճխ. ՟Ժ՟Բ։)

սգացաւ (տպ. սգաց) զանկումն իւր։ Ոչ սգացից զնա։ Սգացից զանձն իմ. (Վրք. հց. ՟Դ. ՟Ը. ՟Ժ՟Զ։)

Կամ չղզոքաբար.

Լայ եւ սգայ ի վերայ աբեսողոմայ։ Եղիցես իբրեւ զկին մի սգացեալ ի վերայ բազմօրեայ մեռելոյ։ Ընդ սգաւորս սգացիր։ Տառապեցարուք սգացարուք։ Եւ ոչ առաւել սգացարուք. (՟Բ. Թագ. ՟Ժ՟Թ. 1. եւ ՟Ժ՟Դ. 2։ Սիր. ՟Է. 38։ Յկ. ՟Դ. 9։ ՟Ա. Կոր. ՟Է. 2։)

Մի խնդալ ընդ այն, ընդ որ սգալն պարտ է։ Վասն է՞ր իսկ սգոյք զայսմանէ, զորոյ ես սկիզբն անգոսնեմ. (Իսիւք.։)

Սգացեր վասն չարութեանդ. (Եփր. մն.։)

ՍԳԱԼ. վրիպակաւ գրի ստէպ, որպէս զգալ, եւ ընդ հակառակն գրի՝ Զգալ, որպէս Սգալ. զոր քաջ գիտել պէտք են վերծանողաց զհին մատեանս.

Իմանայր եւ սգայր (այսինքն զգայր) ի մտանել հոգւոյն (աստուծոյ). (Եփր. թագ.։)

Եւ այն եւս իմն աւելի դժնդակագոյն է, եւ սգան (զգան) իսկ ոչ ցաւոցն. (Ոսկ. ես.։)

Եւ քերցն ըզգացելոց (իմա սըգացելոց) որպէս մարդասէր վշտակից եղեալ. (Գանձ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացայ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես սգամ
դու սգաս
նա սգայ
մեք սգամք
դուք սգայք
նոքա սգան
Imparfait
ես սգայի
դու սգայիր
նա սգայր
մեք սգայաք
դուք սգայիք
նոքա սգային
Aoriste
ես սգացի
դու սգացեր
նա սգաց
մեք սգացաք
դուք սգացէք
նոքա սգացին
Subjonctif
Présent
ես սգայցեմ
դու սգայցես
նա սգայցէ
մեք սգայցեմք
դուք սգայցէք
նոքա սգայցեն
Aoriste
ես սգացից
դու սգասցես
նա սգասցէ
մեք սգասցուք
դուք սգասջիք
նոքա սգասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ սգար
դուք մի՛ սգայք
Impératif
դու սգա՛
դուք սգացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու սգասջի՛ր
դուք սգասջի՛ք